[ISSTA 2020] EShield: Protect Smart Contracts against Reverse Engineering

Wentian Yan, Jianbo Gao, Zhenhao Wu, Yue Li, Zhi Guan, Qingshan Li and Zhong Chen.