[ICSME 2020] Kaya: A Testing Framework for Blockchain-based Decentralized Applications

Zhenhao Wu, Jiashuo Zhang, Jianbo Gao, Yue Li, Qingshan Li, Zhi Guan and Zhong Chen.