[ICDCS 2021] FastBlock: Accelerating Blockchains via Hardware Transactional Memory

Yue Li, Han Liu, Yuanliang Chen, Jianbo Gao, Zhenhao Wu, Zhi Guan, Zhong Chen.