[ASE 2022] Xscope: Hunting for Cross-Chain Bridge Attacks

Jiashuo Zhang, Jianbo Gao, Yue Li, Ziming Chen, Zhi Guan, Zhong Chen.