[ICSE 2023] Siguard: Detecting Signature-Related Vulnerabilities in Smart Contracts

Jiashuo Zhang, Yue Li, Jianbo Gao, Zhi Guan, Zhong Chen